Raak betrokke

1 Kor 12:7, 11

“Aan elkeen afsonderlik word ‘n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal… Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees,
wat aan elkeen afsonderlik ‘n gawe uitdeel soos Hy wil.”

In Parkkruin Familiekerk is spanwerk vir ons ‘n kern uitgangspunt, soos wat ons in 1 Korintiërs 12 leer.

Ons glo dat

 1. Elkeen het iets by te dra wat tot voordeel van die hele span is (v 7)
 2. God is die bron van alle gawes, daarom kom alle eer die Here toe (v 8- 10)
 3. God besluit wie watter gawes sal ontvang, (ons kies nie) daarom moet ons nie meeding of vergelyk nie (v 11)
 4. Daar is ’n verskeidenheid gawes of diensterreine binne die span, maar almal is gerig op dieselfde doelstelling en Here (v 4-6)
 5. Spanlede moet funksioneer soos die organe en spiere in ’n liggaam (v 12-14)
 6. Geen spanlid is minder belangrik as ’n ander een nie; almal is nodig (v 15-21)
 7. God se doel met ’n span is harmonieuse samewerking en onderlinge sorg (v 25-26)

Parkkruin as kerk het ook verskeie “liggaamsdele” wat almal saam tot eer van die Here funksioneer. Die verskeie kommissies by die kerk beplan, organiseer en implementeer al die aktiwiteite by die kerk. Hierdie aktiwiteite geskied daagliks, weekliks, maandeliks en kwartaalliks of ad hoc. Die spesifieke verantwoordelikhede van elke kommissie word in hierdie brosjure beskryf.

Waar wil jy betrokke raak?

Die Uitreikkommissie is verantwoordelik vir die geestelike versorging van behoeftiges in die gemeenskap en breër kerklike kringe.

Huidige projekte sluit die volgende in:

Newclare Gasvryheid Befondsing van verversings na eredienste om gemeentelike samesyn te bevorder.
Jan Smuts Axis Befondsing van Operation Relief wat fokus op behoefte van hawelose mense langs Jan Smutsrylaan. Dit sluit kos, mediese dienste en geestelike versorging in.

Bevorder ekumeniese interaksie tussen 13 gemeentes van 9 verskillende denominasies rondom Jan Smutsrylaan.

Kingfisher Evangelisasie ondersteuning.
MES Verskeie inisiatiewe gefokus op die behoeftes van arm en hawelose gemeenskappe in Johannesburg.
MobieG Parkkruin Aanlyn beradingsfasiliteit via Mxit platform.
Bybelgenootskap van SA Bybelverspreiding
Gideons Bybelverspreiding
SKB Opleiding van evangeliste in Afrika tale via Universiteit van Pretoria se Sentrum vir Kontekstuele Bediening veral in Soweto.

Die Omgeekommissie is verantwoordelik vir die fisiese en liggaamlike versorging van behoeftiges in die breër gemeenskap om sodoende die Koninkryk van God uit te bou. Omgee-inisiatiewe poog om mense se fisiese behoeftes aan te spreek, of dit nou honger, dors of ‘n warm bed is. Hierdie take word uitgevoer deur langtermyn verhoudings te kweek.

Omgee projekte wat tans gekoordineer word:

Ratang Bana Voedingskema Verskaffing en verpakking van kospakkies
Jan Hofmeyer en MES Voedingskema Verskaffing en verpakking van kospakkies
Laerskool Piet van Vuuren Verspreiding van komberse, skoene en klere
Laerskool Ezperanza Verspreiding van komberse, skoene en klere
Laerskool De La Ray Verspreiding van komberse, skoene en klere
Parksorg Projek vir Bejaardes Verskaf bruikbare items soos krale, papier en wol vir die vervaardiging van truie, mussies, handskoene, kaartjies, ens.

 

‘n Hoogtepunt bly die deurlopende terugvoer wat ons ontvang van organisasies en individue en daardeur prakties sien hoe die Koninkryk van God uitgebou word deur Parkkruin en sy lidmate.

Die Versorgingskommissie is verantwoordelike vir spesifieke projekte:

REEA Aankoop van basiese toiletware, beddegoed en kombuis toebehore. Ry hulle aan kerk toe so een keer per maand. Gee bietjie sakgeld een keer elke drie maande. Help met mediese behoeftes waar ons kan.Sorg vir ‘n Kersfunksie elke jaar. Koek en tee vir alle gemeentelede wat belangstel om dit by te woon, elke ses maande.
PARKSORG Aankoop van toiletware vir behoeftige oumense met geen familie. Tee drink twee maal per jaar. Kersfunksie. Kerkdiens elke derde week van die maand. Nagmaal elke drie maande
BEJAARDE EN GEMEENTE VERSORGING Voorsien etes tydens siekte of net na ‘n operasie. Help met tydelike basiese behoeftes terwyl gesin in nood is. Gaan op uitstappies. Help met begrafnisse, troues ens waar nodig. Kersfunksie.
JAN

HOFMEYER

Help om kos te voorsien aan baie mense, veral kinders wat geen kos of geld om kos te koop het nie. Aankope van basies toiletware. Aankope van kinderskoene, skoolklere, skryfbehoeftes, ens. Basiese uitreik aksies en betrokkenheid. Woordverkondiging. Kersfunksie
HOSPICE Fondsinsamelings projekte. Besoeke aan die tehuis. Aankope: Nodige mediese hulpmiddels wat pasiënte nie self in kan voorsien nie, handdoeke, linne, ens.

Vibrant Faith is verantwoordelik vir die hulp om geloof prakties uit te leef. Vibrant Faith ondersteun gemeentelede, veral verbondsouers, met praktiese ervaringsgedrewe geleenthede om voortdurend in verhouding met God te staan en om hierdie dissipelskap uit te leef.

Die vier kern sleutels is:

4 sleutels 1. Liefdevolle Gesprekke 2. Huisgods-
diens
3. Dade van Diens 4. Tradisies en Mylpale
DOEL Bou dieper verhoudings met jou familie.

Begin praat oor geestelike sake.

Bou van ‘n lewende geloof op Bybel gegrond, wat daagliks beoefen word. Beleef as gesin geloof in aksie.

Dankbaarheid oor hoe ryk God ons elkeen daagliks seën.

Maak verskil aan ander mense se lewens.

Herinner ons:

Hoe God vir

ons is.

Hoe God ons voorheen ondersteun het.

Aan ons beloftes aan God.

HULP-

MIDDELS

Gesprekskaartjies.

Artikels uit koerante.

Lees uit verskillende vertalings van die Bybel.

Gebruik bv Freebibleim- ages.com.

Uitreik gereël deur Vibrant Faith loodsspan.

Uitreik gereël deur iCu.

Doopkissie Huisaltaar

 

VIDEO – Maak huisgodsdiens pret! https://youtu.be/MkJKemwDJDY

Die Jeugkommissie is verantwoordelik vir die geestelike versorging en ontwikkeling van die jeug (2-18jaar). Die Jeugkommissie verseker dat die jeug ten volle in skakel in die gemeente en as volwaardige lidmate ook hulle gawes in die kerk uit te leef. Twee jeugwerkers neem leiding tydens om verskeie jeugaksies te organiseer en te laat gebeur tydens gemeentefunksies soos die erediens, Paasfees, Dankfees, ens.

Die Jeugkommissie doen die volgende:

 • Kleuterkerk  vir Gr 000-0, om 09:00 in die hoekklas in die saal
 • Organiseer Krapkruintjies – kategese vir Laerskoolkinders, Gr 1-7 na die Kinderkerk in die saal (9:45-10:15)

 

 • Organiseer TLC (Tieners lewe vir Christus) – kategese vir Hoërskool kinders na erediens (10:00-11:00)

 • Lei jeug gepaste sang tydens Gesinsdiens
 • Werf kategete
 • Berei les materiaal voor, stel dit beskikbaar en voorsien hulpmiddels
 • Organiseer aktiwiteite vir jeug tydens Paasfees, Dankfees, Gemeenteverjaarsdag, Moedersdag, Vadersdag en ander belangrike datums deur die jaar
 • Reël gespreksbrandpunte vir die jeug
 • Reël uitstappies vir die jeug
 • Betrek jeug by eredienste deur poppekas, sang en voorlesings

Die Gasvryheidskommissie is verantwoordelik om gemeentelede en besoekers aan God se Parkkruin-huis welkom en tuis te laat voel.  Om die besoek en kuier by Parkkruin so aangenaam te maak, dat gemeentelede en besoekers uitsien na die volgende besoek.

Die Gasvryheidkommissie se werk behels:

 • Oggendverversings soos tee, rooibostee, koffie, melk en rooster- en vars brood word bedien saam met kaas, konfyt en ander gesonde en lekker eetgoed elke Sondag. Spesiale eetgoed word bedien vir spesiale geleenthede. Spesiale geleenthede word hanteer in samewerking met die spyseneringspan.
 • Spyseniering tydens funksies: Paasfees en -ete, Kersete en Kersdag, Oupa en Oumadag, Dankfees, Gemeenteverjaardag, Pinkster, Belydenis van Geloof, Nuwe Intrekkersete, verversings vir Kerkraads- en ander vergaderings ens.
 • Gepaste dekor word geïnisieer en uitgevoer vir spesifieke temas en funksies en alle belangrike geleenthede, asook die verfraaiing van areas wat by Parkkruin gebruik word vir gasvryheidsgeleenthede.

DOELSTELLINGS VAN DIE GEMEENTEBOUKOMMISSIE:

 1. Om God in alles projekte te eer en Sy koninkryk uit te brei.
 2. Om gemeente projekte te reël dat mense die gemeenskap van

die gelowiges kan ervaar.

 1. Dat lidmate hul geloof kan beleef – aangesien ons geseën word om

ook ander te seën deur dade en gebeure.

 1. Om projekte aan te bied vereis die betrokkenheid en ondersteuning

van die hele kerkraad, gemeentelede, tieners en kinders.

 1. Die primêre doel van hierdie kommissie is nie om fondse in te

samel nie, maar indien fondse deur die projekte geïn word, is dit ʼn

bonus.  Die sukses van alle projekte word daarom nie deur fondse

geïn, bepaal nie.

As jy betrokke wil raak by die Gemeenteboukommissie kontak gerus vir Elsabé van Brakel +27 83 954 2334.

Die Erediens- en Gebedskommissie is verantwoordelik om elke erediens ‘n belewenis-gedrewe gebeurtenis te maak, waar mense God en mekaar ontmoet, en uitstap met ’n geloofservaring eerder as ’n statiese boodskap. Dit word onder andere gedoen met die uitgangspunt as ‘n kindervriendelike gemeente en ons is uit-en-uit visueel gedrewe en fokus op simboliek en beelde om die boodskap meer tasbaar en outentiek oor te dra. Musiek en dekor speel ook ‘n belangrike rol in ons bediening en daaraan word sterk aandag gegee. Eredienste kan net plaasvind onder leiding van die Heilige Gees, dus is gebed uiters belangrik en die kommissie se werk beklemtoon die belangrikheid van gebed deur die hele gemeente se aktiwiteite.

Die Fondsekommissie, in samewerking met die finansiële beampte van die gemeente, is verantwoordelik om goeie finansiële bestuur en prosesse te implementeer om sodoende die Parkkruin se strategie te ondersteun. Primêr gee die Fondsekommissie leiding in bestuur van

Dit sluit in:

 • Monitor van kontant tendense om seker te maak dat daar deurgaan voldoende fondse beskikbaar is;
 • Akkurate byhou en voorbereiding van akkurate maandelikse finansiële inligting;
 • Personeel- en vergoedingsadministrasie;
 • Opstel en bestuur van die begroting, en monitor van uitgawes teen die goedgekeurde 
begroting;
 • Bestuur van alle betalings, debiteure en krediteure;
 • Voorbereiding van jaarlikse finansiële inligting en skakeling met die eksterne ouditeur;
 • Skakeling met gemeentelede rakende finansiële aangeleenthede soos benodig.
 • Skakeling met die Ring en Sinode rakende finansiële aangeleenthede soos benodig.

Die Leraarsversorgingskommissie is verantwoordelik vir die omsien met deernis na ons leraars en hulle eggenote, belangstelling te toon in hulle lewenswandel en -handel, ‘n klankbord te wees, lekker te kan gesels oor dit wat hulle raak en aksie te neem om hulle lewens en loopbane te verryk en te ontwikkel.

Waarmee lidmate/vriende kan help:

 • Stel opreg belang in leraars en hulle families
 • Bid saam met leraars voor die erediens op Sondae
 • Daaglikse/deurlopende voorbidding

Die Administrasie en Skakelkommissie, in samewerking met die administratiewe beampte van die gemeente, is verantwoordelik vir administrasie werk vanuit die kerkkantoor.

Administrasie take behels die volgende:

 • Opdatering van lidmaatinligting
 • Registrasievorms beskikbaar stel
 • Posklip versprei
 • Sondae afkondigings
 • Webwerf
 • Opspeldbord kommunikasie opdateer
 • Koördinering van gemeente aktiwiteite byvoorbeeld druk van doopkaartjies, belydeniskaartjies, ens.

Die Diensverhoudingekommissie is verantwoordelik om om te sien na die bestuur van personeelsake, volgens wetgewing en sinodale voorskrifte van die NG Kerk.

Die hooftake wat opgedra is aan die Kommissie, beide deur die Algemene Sinode sowel as die Kerkraad van Parkkruin is:

 • Optel en aangaan van dienskontrakte met werknemers wat predikante en al die ander werknemers van die gemeente soos die Jeugwerkers, Koster, Terreinbestuurder, Skoonmaker, Administratiewe Beampte en Finansïele Beampte insluit.
 • Vasstelling van vergoeding en vergoedingsbeleid in konsultasie en opdrag met die Vergoedingskommissie van die Kerkraad.
 • Regulering van arbeidsbetrekkinge om te voldoen aan goeie besigheidspraktyke en wetgewing.
 • Monitering van werksetiek van amptenare, insluitend hulle uitvoering van ooreengekome pligte.
 • Monitering en adviesdienste ten opsigte van die betaalstelsel sodat die opstel en prosessering van die stelsel ook voldoen aan wetgewing en Kerkraadbesluite.

Die Fasiliteitekommissie is verantwoordelik vir die versorging van die gemeente se geboue en terrein.

Die werk behels die volgende:

 • Instandhouding: bv verfwerk, algemene herstel, lekplekke in dakke, ens.
 • Ons hou van tyd tot tyd ‘n werkdag by die kerkterrein wanneer ons sommer self inspring 
om kleiner take doen.
 • Administrasie: bv verhuring van die saal
 • Kapitaal projekte: bv Aanbouings