Vakature: Voltydse Leraar

NG Gemeente Parkkruin Familiekerk: Voltydse Leraarspos
Sluitingsdatum vir aansoeke: 18 April 2024
In volle afhanklikheid van die Here bied die kerkraad van die NG Gemeente Parkkruin Familiekerk ʼn voltydse leraarspos aan gelegitimeerdes met volle ampsbevoegdheid.
Posbeskrywing: Hierdie voltydse leraarspos bied die geleentheid aan ʼn entoesiastiese leraar om ʼn beduidende bydrae te lewer in die uitbou van God se koninkryk in ʼn aktiewe, gasvrye, gemeente met ʼn aktiewe kinderbediening en sterk omgeebediening in die breër gemeenskap asook op ekumeniese gebied.
Gemeenteprofiel: NG Gemeente Parkkruin Familiekerk is geleë in Parkview, Johannesburg. Die gemeente bestaan uit 450 belydende lidmate wat verskeie ouderdomsgroepe bedien. Die fokus is op die geestelike begeleiding van lidmate en dooplidmate, met ʼn beduidende bediening ter ondersteuning van behoeftiges in die groter Johannesburg omgewing. Die gemeente is betrokke by plaaslike privaat- en publiekeskole. Die gemeente se leuse is geseën om te seën.
Leraarspligte: Die algemene pligte van ʼn voltydse leraar, soos omvat in Artikel 9 van die Kerkorde. Spesifieke fokus sal geplaas word op ʼn leraar se toeganklikheid tot lidmate, uitreik aan gemeentelede, betrokkenheid by die jeugbediening en plaaslike skole, gepaardgaande met geestelike en pastorale leierskap en spanwerk.
Leraarsprofiel: Die NG Gemeente Parkkruin het `n behoefte aan `n leraar met die volgende profiel:
– Toeganklikheid tot gemeentelede van alle ouderdomsgroepe en omstandighede.
– Beskik oor leierseienskappe op geestelike en maatskaplike gebied.
– Betrokke is by uitreike en berading, binne en buite die gemeente, en ook by plaaslike skole.
– Verbind is tot die uitbou van die gemeente en die koninkryk van God.
– Lofprysing en musiek as deel van die erediens bevorder.
– Oor media-vaardighede beskik om eredienste en gemeente-aktiwiteite aan te vul.
– Betrokke is by die verskeie projekte aangebied in die gemeente.
Voornemende aansoekers word verwys na die NG Gemeente Parkkruin Familiekerk se werksaamhede en besonderhede op die webwerf: https://parkkruin.co.za.
Vergoeding: Volgens Sinodale riglyne en skaal. ’n Pastorie word nie voorsien nie, maar ʼn behuisingstoelaag kan wel aangebied word.
Aanvangsdatum: D.V. is die aanvangsdatum van die pos die 1ste September 2024. Na gelang van ʼn leraar se familie verpligtinge, bv. skooltoelatings, kan aanpassings aan die aanvangsdatum onderhandel word.
Aansoekprosedure:
– Aansoeke moet vergesel word van ʼn kort curriculum vitae wat ʼn motivering vir die aansoek insluit, name en kontakbesonderhede van drie onlangse verwysings, voorbeelde van preke (met skakels of elektroniese kopieë), foto’s van aansoeker.
– Aansoeke met alle aanhangsels moet per e-pos gerig word aan kerkkantoor@parkkruin.co.za aandag me. Deonette van der Merwe by die kerkkantoor. Enige telefoniese vrae kan ook gerig word aan die kerkkantoor by telefoon nommer 087 164 0098 daagliks van Maandag tot Vrydag tussen 09h00 en 14h00.
– Aansoekers sal per e-pos en telefonies gekontak word indien hulle die kortlys haal.
– Deur die indiening van die CV gee die kandidaat toestemming dat die inligting soos in die CV vervat onderworpe is aan die terme en voorwaardes van die POPI-wetgewing. Alle inligting sal as vertroulik hanteer word en deur Parkkruin Familiekerk gebruik word in die beroepingsproses.
– Die Pre-advieskommissie van Parkkruin Familiekerk behou die reg voor om self inligting aangaande die aansoeker in te win.
– Parkkruin Familiekerk behou die reg voor om nie ʼn leraar/predikant te beroep nie.

Parkkruin Posklip